phartycalrick

About phartycalrick

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע על עומק הזמנת העובד, מכיוון שעלויות ההשכרה נמצאות רק בחשבון המודל. העלות המשוערת של שכר הדירות היומי של הדירות בישראל מעריכה כ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של עידוד עובדים. טיפים מעובדי הלקוחות לוקחים את עצמם באופן אישי. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל שירותי ליווי – צור עבודה טובה עם הכנסה משמעותית, ולקוחות עשירים מציעים שירותים באופן בלעדי ישירות את הנכס הטוב ביותר. באופן בלעדי גישה זו נותנת את הכוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא עבור בנות וגם ללקוחותינו.
Go to Top